Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 689
Lượt truy cập trong tuần: 7265
Lượt truy cập trong tháng: 26785
Lượt truy cập trong năm: 345461
Tổng số truy cập: 2443448

Nhiệm kỳ 2000-2005( Khóa XX)

HĐND khóa 1999-2004

Bí thư

Đ/c Nguyễn Huy Bảo

7/1993-10/2000

 

Đ/c Vũ Văn Đại

11/2000-4/2004

Chủ tịch UBND

Đ/c Nguyễn Thị Huyền Mùi

2000-2004

Phó chủ tịch UBND

Đ/c Phạm Thị Hương

 

Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng

 

Phó chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Văn Thọ

 

Chủ tịch UB.MTTQ

Đ/c Phạm Duy Thịnh

1994-2005

 

 

Nhiệm kỳ 2005-2010( Khóa XXI)

HĐND khóa 2004-2011

Bí thư

Đ/c Nguyễn Thị Huyền Mùi

5/2004- 6/2010

Chủ tịch UBND

Đ/c Nguyễn Xuân Thịnh

2004-2008

Phó chủ tịch UBND

Đ/c Phạm Thị Hương

 Đến năm 2006

 

Đ/c Hoàng Trung Thành

2004-2006

 

Đ/c Nguyễn Thế Hùng

2008- nay

Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Huyền Mùi

 

Phó chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng

 

Chủ tịch UB.MTTQ

Đ/c Nguyễn Hữu Độ

2005-2011

 

Nhiệm kỳ 2010-2015( Khóa XXII)

HĐND khóa 2011-2016

Bí thư

Đ/c Trần Trọng Khang

6/2010-2012

 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

2013- nay

Chủ tịch UBND

Đ/c Nguyễn  Thị Thu Hà

2008-2012

 

Đ/c Hoàng Trung Thành

2013- nay

Phó chủ tịch UBND

Đ/c Phạm Thị Hương

 Đến năm 2006

 

Đ/c Nguyễn Thế Hùng

2008- nay

 

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm

2013- nay

Chủ tịch UB.MTTQ

Đ/c Nguyễn Văn Cừ

2011-2014

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng

2014- nay

 

 

 

 

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI15.520\1.NguyenHuyBao.JPG

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI91.520\2.VuVanDai.JPG

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI51.520\3.NguyenThiHuyenMui.JPG

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI98.520\4.TranTrongKhang.JPG

Đ/c Nguyễn Huy Bảo 

Bí thư  Đảng ủy

7/1993-10/2000

Đ/c Vũ Văn Đại

Bí thư Đảng ủy

11/2000 - 4/2004

Đ/c Ng Thị Huyền Mùi

Bí thư Đảng ủy 5/2004-6/2010.

Chủ tịch UBND

2000-2004

Đ/c Trần Trọng Khang

Bí thư Đảng ủy

6/2010- 2012

 

 

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI34.224\5.NguyenDinhBach.JPG

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI17.224\6.NguyenManhThang.JPG

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI28.224\7.NguyenVanTho.JPG

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI27.224\8.NguyenXuanThinh.JPG

Đ/c Nguyễn Đình Bách PCT HĐND khóa 16 (1994-1999)

Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng  Chủ tịch HĐND khóa 17.

PCT HĐND khóa 18,19: 1999-nay

Chủ tịch UBMTTQ

2014- nay

Đ/c Nguyễn Văn Thọ PCT HĐND khóa 17 1999-2004

Đ/c Nguyễn Xuân Thịnh

Chủ tịch UBND

2004-2008

 

 

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI19.224\9.NguyenThiThuHa.JPG

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI51.224\10.PhamThiHuong.JPG

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI00.224\11.HoangTrungThanh.JPG

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI53.224\12.NguyenTheHung.JPG

Đ/c Ng Thị Thu Hà

Chủ tịch UBND

2008-2012

Bí thư Đảng ủy

2012- nay

Đ/c Phạm Thị Hương Phó chủ tịch UBND phường 1999-2006

Đ/c Hoàng Trung Thành

Phó chủ tịch UBND phường 2004-2012

Chủ tịch UBND phường 2012- nay.

Đ/c Nguyễn Thế Hùng Phó chủ tịch UBND phường 2008-nay

 

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI92.928\13.NguyenHoan.JPG

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI01.928\14.NguyenHuuDo.JPG

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI12.928\15.PhamDuyThinh.JPG

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI03.928\16.NguyenVanCu.JPG

Đ/c Nguyễn Hoan

Chủ tịch UBND

1994-1999

Đ/c Nguyễn Hữu Độ

Chủ tịch UBMTTQ

2005-2011

Đ/c Phạm Duy Thịnh

Chủ tịch UBMTTQ

1994-2005

Đ/c Nguyễn Văn Cừ

Chủ tịch UBMTTQ

2011- 2014.